Konstantin Ames

Pietà inn Bederstroff

@ woa a riessich kunschdschdoffdingn
@ hann eich als kläna buu schô gewuschd.
Hej hädd sullen imma mea sinn.
Hej wulld eich mea gesinn.
Hej is awa nidd mea.

Dadd woa zu kriwwelich geglawd.
Dadd woa en haus wo offn woa.
Hej hadd äna äfach de kelch geholl, weg wôra.
Abb dô woa zu (sunndachs nidd)
@ bleiwd zu (nidd nua naads).

11. März 2021 18:29